Shufuchan

เสียงตอบรับจากคอร์สภาษาญี่ปุ่นนอกตำรากับชุฟุจัง

Add line shufuchan
สมัครเรียน ติดตามภาษาญี่ปุ่นนอกตำราและสอบถามรายละเอียดคอร์ส

ตัวอย่าง Live Video สอนไวยากรณ์นอกตำราที่หน้าเพจ (ในคอร์สนี้เนื้อหาจะเข้มข้นกว่านี้)
สมัครเรึยนคอร์ส 7 วัน 7 ภารกิจ ชุฟุจัง

รีวิวคอร์สพูดคล่องจากการอ่านออกเสียง (มีการฝึกพูดคล่องลิ้นและอ่านแปล นอกตำราด้วย)

  รีวิวจากคอร์สสำนวนพูดพื้นฐาน ใช้งานได้จริง ไม่อิงไวยากรณ์

Live Video สอนสำนวนพูดพื้นฐานที่หน้าเพจ (เนื้อหาในคอร์สไม่ซ้ำกับเนื้อหาหน้าเพจ)
shufuchan japanese coaching ภาษาญี่ปุ่นนอกตำรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts